NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG QUỐC GIA NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
26/09/2022 09:30 Hà Nội & Hồ Chí Minh Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 68 – 69 ngày 26/09
Đăng ký
19/09/2022 09:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 67 ngày 19/09
Đăng ký
09/09/2022 09:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 66 ngày 09/09
Đăng ký
25/08/2022 09:30 Hồ Chí Minh Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 64 ngày 25/08
Đăng ký
16/08/2022 19:00 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 63 ngày 16/08
Đăng ký
15/08/2022 09:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 62 ngày 15/08
Đăng ký
08/08/2022 09:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 61 ngày 08/08
Đăng ký
29/07/2022 09:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 60 ngày 29/07
Đăng ký
25/07/2022 14:00 Hồ Chí Minh Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 59 ngày 25/07
Đăng ký
21/07/2022 14:00 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 58 ngày 21/07
Đăng ký
18/07/2022 09:30 Hà Nội & Hồ Chí Minh Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 56-57 ngày 18/07
Đăng ký
24/06/2022 19:00 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 53 ngày 24/06
Đăng ký
20/06/2022 09:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ B1+ khóa 52 ngày 20/06
Đăng ký
13/06/2022 14:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 51 ngày 13/06
Đăng ký
23/05/2022 09:30 Hồ Chí Minh Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 50 ngày 23/05
Đăng ký
25/03/2022 09:30 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 49 ngày 23/05
Đăng ký
17/05/2022 19:00 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 48 ngày 17/05
Đăng ký
16/05/2022 14:00 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 47 ngày 16/05
Đăng ký
18/04/2022 19:00 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 43 ngày 18/4
Đăng ký
15/4/2022 09:00 Hà Nội Việt Nam EduGo thông báo khai giảng lớp tiếng Đức trình độ A1 khóa 42 ngày 15/4
Đăng ký