NGÀY GIỜ VĂN PHÒNG NƯỚC TRƯỜNG ĐĂNG KÝ
12/03/2020 09:00:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện trường University of Cincinnati
Đăng ký
05/03/2020 10:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Niagara College
Đăng ký
19/02/2020 14:00:00 Hà Nội Anh Gặp gỡ đại diện trường Sheffield Hallam University
Đăng ký
20/02/2020 14:00:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường College of New Caledonia
Đăng ký
20/02/2020 11:00:00 Hà Nội Philippines Gặp gỡ đại diện trường PHILINTER EDUCATION CENTER
Đăng ký
14/02/2020 14:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Kwantlen Polytechnic University
Đăng ký
27/12/2019 13:30:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Shorelight Education
Đăng ký
18/12/2019 15:30:00 Hà Nội Anh Lịch gặp gỡ đại diện tổ chức giáo dục INTO UK
Đăng ký
13/12/2019 11:00:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Fleming College – Canada
Đăng ký
15/11/2019 09:00:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện trường Bishop Guilfoyle Catholic
Đăng ký
05/11/2019 15:30:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Shorelight Education
Đăng ký
24/10/2019 15:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường Confederation College
Đăng ký
18/10/2019 15:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện Trường North Island College
Đăng ký
17/10/2019 10:30:00 Hà Nội Canada Gặp gỡ đại diện trường NYIT, Canada
Đăng ký
24/10/2019 09:00:00 Hà Nội Mỹ Gặp gỡ đại diện Tập đoàn giáo dục ELS
Đăng ký
15/10/2019 18:00:00 Hà Nội Canada Langara College
Đăng ký
23/10/2019 15:30:00 Hà Nội Mỹ St. Thomas More, Mỹ
Đăng ký
29/10/2019 14:00:00 Hà Nội Canada Bronte College
Đăng ký
25/10/2019 17:00:00 Hà Nội Canada Douglas College
Đăng ký
22/10/2019 10:30:00 Hà Nội Philippines CELLA
Đăng ký